Podmienky používania

Spoločnosť Shire vám s potešením ponúka túto internetovú stránku a jej obsah pre potreby získavania všeobecných informácií. Prečítajte si, prosím, pozorne tieto podmienky používania našich internetových stránok. Shire sa všemožne vynasnaží, aby informácie, ktoré sa tu uvádzajú, boli v čase vloženia na webovú stránku presné. Upozorňujeme však, že Shire nemôže presnosť informácií zaručiť a nepreberá žiadnu zodpovednosť za straty ani škody plynúce z používania týchto informácií. Spoločnosť Shire môže informácie, ktoré sú tu uvedené, kedykoľvek zmeniť. Používaním týchto internetových stránok vyjadrujete bez ďalších obmedzení a výhrad súhlas s týmito podmienkami používania.

Používanie materiálov a práva na duševné vlastníctvo
Autorské právo na tieto internetové stránky patrí spoločnosti Shire. Všetky ďalšie práva na duševné vlastníctvo sú vyhradené. Shire vám povoľuje kopírovať materiály zverejnené na týchto internetových stránkach, ale len na nekomerčné účely a s podmienkou, že každá kópia týchto materiálov, ktorú zaobstaráte, bude obsahovať všetky údaje o autorských a iných právach uvedené v pôvodnom materiáli.

Odkazy na internetové stránky tretích subjektov
Tieto internetové stránky môžu obsahovať aj hypertextové odkazy na internetové stránky tretích subjektov. Shire nezodpovedá za žiadne informácie ani názory uvedené na internetových stránkach tretích subjektov ani v súvislosti s nimi neprijíma žiadnu zodpovednosť. Keďže spoločnosť Shire nemá nad takýmito webovými stránkami žiadnu kontrolu a keďže ich obsah sa môže meniť bez jej vedomia, je zodpovednosťou používateľa príslušnej webovej stránky, aby sa ubezpečil, že informácie z nej získané sú presné a že softvér sťahovaný z takejto webovej stránky je bez vírusov a iných prvkov deštruktívnej povahy. Spoločnosť Shire neprijíma žiadnu zodpovednosť za straty, škody, náklady či záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s takto stiahnutým materiálom.

Naše informácie nenahrádzajú konzultáciu so zdravotníckym odborníkom
Informácie uvedené na týchto internetových stránkach spísala a poskytuje spoločnosť Shire. Všetky informácie revidovali a redigovali zdravotnícky vyškolení odborníci pracujúci ako zamestnanci spoločnosti Shire. Bližšie informácie o procese spracúvania informácií pred ich zverejnením na týchto internetových stránkach si môžete vyžiadať na adrese info@fabrydisease.info. Informácie, ktoré sa tu uvádzajú, nemožno považovať za úplné a nemožno ich použiť ako náhradu návštevy lekára alebo konzultácie s lekárom či iným zdravotníckym odborníkom. Spoločnosť Shire neodporúča, aby ste sa pokúšali riešiť zdravotné problémy sami. Ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa starostlivosti o zdravie, obráťte sa čo najrýchlejšie na svojho lekára alebo iného zdravotníckeho odborníka. Nemali by ste v žiadnom prípade zanedbávať či odkladať lekárske rady len preto, že ste si na týchto stránkach niečo prečítali.

Informácie nemusia byť presné, úplné alebo aktuálne
Informácie, ku ktorým sa dostanete na týchto internetových stránkach, nie sú vyčerpávajúce. Spoločnosť Shire sa snaží uvádzať tu pokiaľ možno presné a aktuálne údaje, ale neposkytuje ohľadom ich presnosti či úplnosti žiadnu záruku. Informácie sa tu uvádzajú „tak, ako sú“, bez akejkoľvek výslovnej či mlčky predpokladané záruky, a to vrátane mlčky predpokladanej záruky vhodnosti na konkrétny účel.

Spoločnosť Shire nezodpovedá za poškodenie výpočtových zariadení v dôsledku používania týchto internetových stránok. Spoločnosť Shire nijako nezaručuje, že prístup na tieto internetové stránky sa umožní včas, bude neprerušovaný a bez vád. Spoločnosť Shire nezaručuje, že tieto stránky a server, ktorý ich sprístupňuje, sú bez vírusov alebo iných škodlivých prvkov. Spoločnosť Shire, jej pridružené a dcérske spoločnosti a ich príslušní manažéri, členovia predstavenstiev, zamestnanci, zástupcovia, poskytovatelia informácií a licencií, ako aj ich dediči a postupníci nenesú v žiadnom prípade zodpovednosť za priame, nepriame, náhodné, následné, zvýšené, osobitné náhrady škody, náhrady škody plniace trestnú funkciu a ani za iné náhrady škody, aj keď boli na možnosť vzniku škody upozornení. Hore uvedené vylúčenie zodpovednosti môže byť v niektorých jurisdikciách uplatniteľné s obmedzeniami v rozsahu, v ktorom daná jurisdikcia neumožňuje vylúčenie mlčky predpokladaných záruk.

Informácie
Všetky údaje umožňujúce identifikáciu konkrétnej osoby sa v elektronickej komunikácii s touto internetovou stránkou spravujú v súlade so smernicou spoločnosti Shire na ochranu súkromia. Ostatné informácie poskytnuté v rámci uvedenej komunikácie, vrátane nápadov, vynálezov, koncepcií, techník alebo know-how, môže spoločnosť Shire podľa vlastného uváženia používať alebo kopírovať na akýkoľvek účel, vrátane poskytovania tretím subjektom a vývoja, výroby alebo marketingu výrobkov a služieb.

Reklamná politika
Informácie poskytované na týchto internetových stránkach sponzoruje spoločnosť Shire. Tieto internetové stránky neprijímajú ani nehostia žiadne reklamy. Tieto internetové stránky nepoužívajú ako zdroj príjmov „reklamné bannery“.

Všetky materiály a informácie uvedené na týchto internetových stránkach sú určené len osobám so sídlom na Slovensku.

Dátum poslednej aktualizácie týchto podmienok používania: október 2013.

Účelom informácií na týchto internetových stránkach je iba sprostredkovať vedomosti o zdravotníckych témach spojených s Fabryho chorobou. Tieto internetové stránky nemajú nahrádzať konzultácie s vaším všeobecným lekárom alebo iným zdravotníckym odborníkom. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom.

Táto webová stránka je určená medzinárodnej verejnosti mimo USA a nevytvorila ju spoločnosť Shire. Táto webová stránka bola vytvorená v súlade s odvetvovými a právnymi normami s cieľom sprostredkovať informácií o problematike Fabryho choroby širokej verejnosti. Spoločnosť Shire sa snaží, aby informácie, ktoré sa tu uvádzajú, boli presné a aktuálne. Informácie uvedené na týchto internetových stránkach však nie sú vyčerpávajúce.