Politika ochrany súkromia

Tieto internetové stránky sú vlastníctvom spoločnosti Shire. Účelom tejto Politiky ochrany súkromia je informovať vás, ako postupujeme pri zhromažďovaní, používaní a poskytovaní údajov, ktoré nám zašlete prostredníctvom týchto stránok alebo ktoré získame v dôsledku vášho používania našich stránok. Skôr, než tieto stránky začnete používať alebo na ne zadáte svoje údaje, si, prosím, prečítajte celý text tohto dokumentu.

Váš súhlas
Používaním týchto stránok spoločnosti Shire vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a poskytovaním informácií, ktoré na týchto stránkach zadáte alebo ktoré získame v dôsledku vášho používania týchto stránok. Ak s touto Politikou ochrany súkromia nesúhlasíte, prosíme, aby ste tieto stránky nepoužívali. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia a v rozsahu umožnenom právnymi predpismi túto politiku meniť, upravovať, dopĺňať alebo jej časti mazať, a to kedykoľvek, pričom predchádzajúce upozornenie nie je potrebné. Pravidelne sa oboznamujte s týmto dokumentom, aby ste zistili prípadné zmeny. Ak budete po zverejnení zmien tohto dokumentu pokračovať v používaní našich stránok, znamená to, že so zmenami súhlasíte.

O deťoch
Všeobecne platí, že údaje o deťoch na týchto stránkach vedome nezhromažďujeme. Odporúčame rodičom, aby sa s deťmi porozprávali a dohliadali na to, akým spôsobom využívajú internet a aké informácie na internetových stránkach poskytujú.

V niektorých prípadoch však ide o liečbu detí, a hoci tieto stránky nie sú určené na to, aby ich používali neplnoletí, môže nastať situácia, kedy možno zadať osobné údaje o dieťati. Takéto údaje použijeme iba na poskytnutie požadovaných služieb a na žiadne iné účely.

V obmedzených prípadoch spoločnosť Shire ponúka niektoré interaktívne činnosti určené pre deti mladšie ako 13 rokov. Pri väčšine týchto aktivít sa nezhromažďujú osobné údaje. Niekedy si však môžeme vyžiadať údaj o krstnom mene dieťaťa, aby sme mu aktivitu viac priblížili. Po ukončení relácie sa všetky takéto údaje likvidujú a do budúcej relácie sa neuchovávajú.

O týchto stránkach
Pretože vám chceme poskytovať aktuálne a presné informácie o rôznych produktoch a prostriedkoch, využívame pri vytváraní obsahu týchto stránok rôzne odborné zdroje a štúdie. V dôsledku toho môžete v jednotlivých článkoch pozorovať drobné rozdiely v štatistických alebo percentuálnych vyjadreniach. Dôvodom je to, že rôzne zdroje mohli údaje vnímať z rôznych uhlov.

Ktoré údaje zhromažďujeme a ako ich zhromažďujeme
Navštevovať naše stránky a prezerať si väčšinu ich obsahu môžete anonymne. Napriek tomu však o vás niekedy zhromažďujeme údaje.

Údaje, ktoré o vás na týchto stránkach zhromažďujeme, sa delia do troch kategórií: (1) identifikačné osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, (2) súhrnné informácie zhromaždené v priebehu vášho pohybu na našich stránkach a (3) informácie dostupné z verejných alebo komerčných zdrojov.

Zhromažďovanie osobných identifikačných údajov
Podobne ako veľa iných internetových stránok aj naše stránky aktívne zhromažďujú údaje o návštevníkoch jednak tým, že kladú konkrétne otázky (napríklad pri registrácii), a jednak tým, že vám umožňujú priamu komunikáciu s nami cez e-mail, formulár s odpoveďami alebo diskusie. Niektoré z údajov, ktoré poskytnete, vás môžu osobne identifikovať (ide o jedinečné údaje, ktoré možno spojiť s vašou osobou, napríklad vaše celé meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a tak ďalej).

Niektoré časti týchto stránok môžu vyžadovať, aby ste zadali údaje o svojej liečbe alebo svoje demografické údaje, ak chcete využívať špeciálne funkcie (napríklad odber spravodajcu, tipy a nápady atď.) alebo sa zúčastniť na konkrétnej aktivite (napríklad reklamné akcie). Každý raz, keď začne zisťovanie takýchto údajov, budete upozornený/á, ktoré informácie sú povinné a ktoré voliteľné.

Sociálne médiá
Všeobecne platí, že on-line sociálne médiá sú interaktívne nástroje, ktoré vám umožňujú spolupracovať s ostatnými a zdieľať s nimi informácie. K sociálnym médiám patria najmä sociálne siete, diskusné panely, nástenky, blogy, wiki zdroje a odkazové funkcie určené na zdieľanie obsahu internetových stránok a nástrojov s priateľmi a spolupracovníkmi. Spoločnosť Shire od vás môže zisťovať vaše osobné údaje, aby vám umožnila využívať on-line sociálne médiá, ktorá vám príležitostne môžeme sprostredkovať. Spoločnosť Shire vám môže umožniť aj používanie sociálnych médií na zadávanie alebo zdieľanie vašich osobných údajov. Pri používaní sociálnych médií by ste si mali starostlivo zvážiť, ktoré informácie o sebe sa rozhodnete zdieľať s ostatnými. Spoločnosť Shire poskytuje rozšírené upozornenie a možnosť voľby, aké podrobné osobné údaje o vás sa budú zhromažďovať, používať a poskytovať na našich webových stránkach a v ostatných on-line zdrojoch, ktoré ponúkajú sociálne médiá.

Mobilné počítačové zariadenia
Okrem vyššie opísaných spôsobov používania internetových stránok spoločnosti Shire existujú internetové stránky a on-line zdroje spoločnosti Shire, ktoré sú špeciálne vytvorené tak, aby boli kompatibilné na používanie s mobilnými počítačovými zariadeniami. Mobilné verzie internetových stránok spoločnosti Shire môžu požadovať, aby ste sa prihlásili do svojho používateľského účtu na danej internetovej stránke. K vášmu používateľskému účtu sa budú priraďovať informácie o tom, ako mobilnú verziu internetových stránok využívate. Navyše vám niektoré z našich internetových stránok a on-line zdrojov môžu umožňovať stiahnuť si aplikáciu, ovládací prvok (widget) alebo iný nástroj na použitie na vašom mobilnom alebo inom počítačovom zariadení. Niektoré z týchto nástrojov môžu uchovávať informácie o vašom mobilnom alebo inom zariadení. Tieto nástroje môžu spoločnosti Shire poskytovať osobné údaje, aby sme vám mohli umožniť prístup k vášmu používateľskému účtu a aby spoločnosť Shire mohla sledovať využitie týchto nástrojov. Niektoré z týchto nástrojov môžu umožňovať odosielanie e-mailov a iných informácií. Spoločnosť Shire môže údaje prijaté prostredníctvom týchto nástrojov, či už ide o osobné údaje alebo údaje, ktoré nemožno priradiť konkrétnej osobe, používať na vývoj nových nástrojov, na zlepšovanie kvality alebo inými spôsobmi, ktoré sú opísané v tomto dokumente alebo v oznámeniach vydaných spoločnosťou Shire.

Zhromažďovanie ostatných údajov
Počas vášho pohybu po internetových stránkach môže dochádzať k pasívnemu zberu určitých informácií (t. j. informácie sa zhromažďujú bez toho, že by ste ich aktívne poskytli) pomocou rôznych technológií a prostriedkov. Ide napríklad o zber údajov o vašom pohybe na stránkach. Internetové stránky môžu pritom využívať IP adresy. IP adresa je číslo, ktoré vášmu počítaču pridelil váš poskytovateľ internetových služieb, aby ste mali prístup na internet. Vašu IP adresu použijeme na diagnostiku problémov s vaším serverom, na poskytovanie súhrnných informácií, ktoré nemožno priradiť konkrétnej osobe, na zisťovanie najrýchlejšej trasy k vášmu počítaču pri pripájaní sa na naše stránky a na správu a vylepšovanie stránok.

Informácie o tom, ako používate naše stránky, zhromažďujeme aj pomocou cookies a podobných technológií. Cookie je krátka informácia, ktorú internetová stránka odošle do vášho počítača, a ktorá danej internetovej stránke umožní, aby si zapamätala údaje o vás a vašich preferenciách a rozpoznala vás pri ďalšej návšteve. Cookies nám samy o sebe neprezradia vašu e-mailovú adresu ani iné osobné identifikačné údaje. Informácie zo súborov cookies však môžeme spájať s ďalšími informáciami, ktoré sme získali od vás alebo o vás, aby sme vám obsah stránok mohli prispôsobiť na mieru.

Internetové signály (označované aj ako internetové záložky, jednopixelové GIF/PNG, priehľadné GIF/PNG, neviditeľné GIF/PNG a v neposlednom rade len ako GIF/PNG) sú menšie ako cookies a odovzdávajú serveru hosťujúcemu internetovú stránku údaje, ako je IP adresa a typ prehliadača používaný na počítači návštevníka. Naše internetové stránky môžu internetové signály príležitostne využívať.

Navigačné dáta („protokolové súbory“, „protokoly servera“ a „dáta o navštívených stránkach“) slúžia na správu systému, zlepšovanie obsahu stránok, prieskumy trhu a na sprostredkovanie informácií návštevníkom. Naše internetové stránky môžu navigačné dáta príležitostne využívať.

Zhromažďovanie údajov z verejne dostupných alebo komerčných zdrojov
Údaje dostupné z verejných alebo komerčných zdrojov sú definované ako informácie, ktoré fyzická osoba zverejní (alebo ktorých zverejnenie dovolí), alebo informácie, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi dostupné od prevádzkovateľov nezávislých zoznamov alebo od iných subjektov, alebo informácie, ktoré boli v súlade s právnymi predpismi získané najmä z týchto zdrojov: verejne prístupné záznamy štátnej správy, žurnalistickej správy, alebo informácie poskytované zo zákona. Spoločnosť Shire o vás môže získavať verejne prístupné informácie alebo nakupovať komerčne sprístupňované informácie od tretích subjektov.

Používanie a poskytovanie údajov
Ak nie je uvedené inak, môžeme informácie o vás použiť na zlepšenie obsahu svojich internetových stránok, na prispôsobovanie stránok na mieru vašim preferenciám, na to, aby sme vám poskytli informácie (ak ste si ich vyžiadali), na vlastné marketingové účely a prieskumy, na plnenie prístupových požiadaviek a na ďalšie účely slúžiace na ochranu právnych a obchodných záujmov a práv spoločnosti Shire, ako aj na iné účely opísané v tejto Politike ochrany súkromia. Ak poskytnete na týchto stránkach osobné identifikačné údaje, môžeme ich spájať s ďalšími aktívne či pasívne získanými údajmi.
Vaše osobné identifikačné údaje môžeme poskytovať svojim pridruženým spoločnostiam po celom svete, ak sa zaviažu nakladať s nimi v súlade s touto Politikou ochrany súkromia. Okrem toho môžeme vaše osobné identifikačné údaje poskytovať tretím subjektom so sídlom v iných krajinách než v krajine, kde bývate vy, pričom tieto krajiny môžu mať iné právne predpisy. Takto však môžeme vaše údaje poskytovať len (i) dodávateľom, ktorí nám poskytujú podporu pri našej podnikateľskej činnosti (napr. poskytovanie služieb, technická podpora, doručovacie služby, vykonávanie prieskumov trhu a finančné inštitúcie), pričom v takom prípade budeme požadovať, aby sa príslušné tretie subjekty zaviazali nakladať s vašimi údajmi v súlade s touto Politikou ochrany súkromia alebo (ii) ak to vyžadujú platné právne predpisy, súdny príkaz alebo vládne nariadenie alebo (iii) na iné účely slúžiace na ochranu právnych a obchodných záujmov spoločnosti Shire.

Obdobie uchovávania osobných údajov
Osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na plnenie oprávnených obchodných potrieb spoločnosti Shire alebo na účel, na ktorý boli informácie získané, alebo dokiaľ osoba, ktorej sa údaje týkajú, nepožiada o ich vymazanie (ak uchovávanie údajov neukladá zákon).

Prístup k údajom a opravy údajov
Ak chcete svoje osobné identifikačné údaje udržiavať presné, aktuálne a úplné, obráťte sa na nás na nižšie uvedených kontaktoch. Primerane sa vynasnažíme aktualizovať, opraviť alebo odstrániť vaše osobné údaje, ktoré držíme, a ktoré ste nám predtým poskytli prostredníctvom týchto stránok alebo ktoré sme získali z iných zdrojov.

Zabezpečenie
Prijmeme obchodne primerané opatrenia na ochranu vašich osobných identifikačných údajov počas ich prenosu z vášho počítača na naše stránky, ako aj na ochranu týchto údajov pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, poskytnutím, pozmenením či zničením. Mali by ste si uvedomiť, že žiadny internetový prenos nie je nikdy stopercentne bezpečný ani bezchybný. Najmä e-maily zaslané na tieto stránky alebo z nich odoslané nemusia byť bezpečné, preto by ste mali zvlášť starostlivo zvážiť, ktoré informácie nám e-mailom posielate. Ak na týchto stránkach používate heslá, identifikačné čísla alebo iné špeciálne prístupové funkcie, je vašou zodpovednosťou, aby ste si zabezpečili ich ochranu.

Upozornenie
V prípade nežiaducej udalosti alebo narušenia bezpečnosti, v dôsledku ktorých došlo k neoprávnenému prístupu k vašim osobným identifikačným údajom, k ich strate alebo odcudzeniu neoprávneným tretím subjektom, spoločnosť Shire vynaloží komerčne primerané úsilie, aby (i) vás informovala v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi, (ii) prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré ste nám poskytli, alebo iných náležitých prostriedkov zistila, ktorých osobných identifikačných údajov sa týkal neoprávnený prístup či poskytnutie.

Odkazy na iné internetové stránky
Tieto stránky môžu obsahovať prepojenie alebo odkazy na iné internetové stránky. Upozorňujeme, že spoločnosť Shire nemá nad inými internetovými stránkami kontrolu, a že táto Politika ochrany súkromia sa na ne nevzťahuje. Odporúčame, aby ste si prečítali informácie o ochrane súkromia na všetkých internetových stránkach, ktoré navštívite. Za obsah iných internetových stránok nezodpovedáme ani s ním nevyjadrujeme súhlas. Ak sa akýmkoľvek spôsobom spoľahnete na informácie získané z takýchto internetových stránok, robíte to na vlastné nebezpečenstvo.

Ako nás môžete kontaktovať
Ak máte k tejto Politike ochrany súkromia alebo k spôsobu nakladania s údajmi na týchto stránkach akékoľvek otázky, poznámky alebo pripomienky alebo si prajete svoje údaje vymazať z našich záznamov, obráťte sa na nás, prosím, na adrese:

Shire International GmbH
Zaehlerweg 10
6300 Zug

Dátum poslednej aktualizácie tejto Politiky ochrany súkromia: október 2013.